МКМР

Версія для друкуВерсія для друку

 

         

                                                                   

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

          04.11.2016                                                                                   №275

 

Про склад  міжвідомчої

координаційно-методичної ради

з правової освіти населення

при райдержадміністрації

в новій редакції

 

Керуючись статтею 6, пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити склад районної міжвідомчої координаційно-методичної  ради з правової освіти населення при райдержадміністрації в новій редакції (додається).

2. Визнати     таким,     що   втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 липня 2010року №231 «Про склад районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при  районній  державній адміністрації».

 

 

 

Голова районної державної адміністрації                                                                                       С. Апряткін      

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Міжвідомчою координаційно-методичною

                                                     радою з правової освіти населення при

                                           Чутівській  райдержадміністрації

                     10 грудня 2015року

           Протокол №4

 

План роботи

МКМР з правової освіти населення на 2016рік

 

1.Діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здорового способу життя дітей та молоді у районі

Березень  2016 року

 

2.Про запобігання  корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування

Червень  2016 року

 

3.Роль бібліотечних закладів у правовому вихованні молоді

Вересень  2016 року

 

4.Здійснення  право освітньої  та право виховної діяльності в загальноосвітніх закладах району

Грудень  2016 року

 

                                             

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови районної

                                                           державної адміністрації

 

Положення

про міжвідомчу координаційно-методичну раду

з правової освіти населення при райдержадміністрації

 

 1.Міжвідомча  координаційно-методична  рада  з правової  освіти населення (далі - Рада) утворена розпорядженням голови райдержадміністрації для забезпечення взаємодії   органів   виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування,   об'єднань   громадян,   навчальних  закладів  та закладів культури,  засобів  масової  інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги (скорочена назва -  МКМР).
        Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 
         2.Основними завданнями Ради є: 
         розроблення пропозицій щодо  координації  діяльності  органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  об'єднань громадян,  навчальних  закладів  та  закладів  культури,  засобів масової інформації у сфері правової освіти населення; 
         підготовка пропозицій щодо визначення шляхів,  механізмів  та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення; 
        сприяння підвищенню     ефективності    діяльності    органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  об'єднань громадян,  навчальних  закладів  та  закладів  культури,  засобів  масової інформації  та  удосконалення  нормативно-правових  актів з питань правової освіти населення; 
         надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого   самоврядування,   об'єднанням   громадян,   навчальним закладам та закладам культури,  засобам   масової   інформації   щодо організації заходів,  спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення.
          3. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 
          аналізує стан  справ  та  причини  виникнення проблем у сфері правової освіти населення; 
         проводить моніторинг  стану  виконання  органами   виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення; 
         вивчає стан  роботи  з  питань  організації  правової  освіти населення   структурними підрозділами райдержадміністрації,   органами    місцевого самоврядування,  об'єднаннями  громадян,  навчальними закладами та закладами культури,  підприємствами,  установами та організаціями, засобами масової інформації; 
           аналізує стан правової навчально-виховної роботи; 
           заслуховує на   своїх  засіданнях  інформацію  про  актуальні питання правової освіти (зокрема,  про результати  вивчення  стану діяльності  з  правової  освіти  населення,  а також повідомлення членів Ради  та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання; 
           бере участь  у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення. 
             4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право: 
            отримувати в установленому  порядку  від  структурних підрозділів райдержадміністрації,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій інформацію,  необхідну для виконання покладених на неї завдань; 
            залучати до  участі  у своїй роботі представників   органів   місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою); 
            утворювати у разі потреби для  виконання  покладених  на  неї завдань постійні або тимчасові групи; 
            організовувати проведення семінарів,  нарад та інших заходів. 
              5. Раду очолює голова,  який за посадою є заступником голови райдержадміністрації. 
             6. До участі в роботі МКМР можуть залучатися в установленому законодавством   порядку   представники   громадських   об’єднань, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення. 
             7. Голова,      заступник   голови,      члени     МКМР   працюють     на громадських  засадах. Обов’язки  між  членами Ради розподіляє голова. 
             8.Члени МКМР   забезпечують   організацію діяльності  Ради,  розробляють  проекти  планів  її роботи,  проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою 
діяльності, контролюють  хід   виконання    прийнятих   Радою   документів. 
              9.Рада організовує свою роботу відповідно до  затвердженого  нею річного   плану. 
              Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. 
            Рада правоможна приймати рішення,  якщо на засіданні присутні більш як половина її членів. 
             Рішення Ради   приймаються  більшістю  голосів  присутніх  на засіданні членів Ради. 
            В разі необхідності  приймається рекомендації, які є обов'язковими для розгляду. 
            Рішення Ради підписуються її головою. 
            У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради. 
           10. Члени  Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь  у  підготовці  рекомендацій  Ради.
 
Заступник голови 
районної державної адміністрації                                             Т.Данільченко
 
 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Розпорядження голови

                                                                                   райдержадміністрації

 

______________    ______

 

 

Склад

районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при райдержадміністрації

 

Данільченко

Тетяна Олексіївна               -   заступник голови                                

                                                  райдержадміністрації, голова ради;

Фисун

Тетяна Анатолівна                - начальник Чутівського районного відділу

                                                   державної реєстрації актів цивільного стану

                                                   Головного територіального управління юстиції

                                                  у Полтавській області, заступник

                                                  голови ради(за згодою);

Боровик

Любов Олександрівна         - завідувач юридичного сектору апарату

                                                  райдержадміністрації (секретар ради);

 

Члени ради:

Гнатенко

Вікторія Володимирівна - заступник начальника відділу Чутівського бюро

                                                правової допомоги  першого Полтавського 

                                                місцевого центру з надання безоплатної

                                                вторинної правової допомоги (за згодою);                                      

Дейнека

Тетяна Миколаївна                  - начальник відділу освіти

                                                    райдержадміністрації;

Микитюк

Наталія Олегівна                     - головний спеціаліст юридичного сектору

                                                   апарату райдержадміністрацію;

 

Понятенко

Алла Йосипівна                     - начальник юридичного відділу районної

                                                   ради,(за згодою);

 

Супрун

Лілія Сергіївна                   - директор районного центру соціальних служб для

                                               сім’ї, дітей та молоді ,(за згодою);

 

Черкас

Оксана Леонідівна                    - редактор районної газети

                                                «Сільські новини», (за згодою);

 

Штепка

Тетяна Іванівна             - начальник служби у справах дітей

                                          райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                         Л.Мартиненко

 

 

 

Наверх ↑