Положення про відділ та регламент роботи відділу

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                   

                                                                         

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

             01.12.2017                                                                                                  №290

 

 

Про затвердження Положення про відділ з     

питань надання адміністративних послуг                     

Чутівської районної державної

адміністрації

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (із змінами), статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від  20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами) з метою створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

     1. Затвердити Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг  Чутівської  районної  державної  адміністрації, що додається.

      2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 січня 2016 року №12 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Чутівській районній державній адміністрації»

       3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Чутівської районної державної адміністрації  Сітайла Р.А.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                      С. Апряткін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження підготовлено відділом з питань надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації

 

Начальник відділу з питань надання адміністративних

послуг Чутівської районної державної адміністрації ____________   Л.Г. Антонова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації    _____________    Р.А. Сітайло

 

Заступник голови райдержадміністрації    _____________    Т.О.Данільченко

 

Керівник апарату райдержадміністрації      ______________   Л.В.Мартиненко

 

Завідувач юридичним сектором апарату

райдержадміністрації                                     _____________     Л.О.Боровик

 

Начальник загального відділу

райдержадміністрації                                    ______________       Н.В.Шейко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   розпорядження голови

                                                                   Чутівської райдержадміністрації

                                                              01.12.2017                         №290

 

 

 

Положення

про відділ з питань надання адміністративних послуг

Чутівської районної державної адміністрації

 1. Відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації (далі – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації) – це структурний підрозділ Чутівської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

 3. Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим положенням про Відділ.

 4. Основними завданнями  відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації є:

 1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1.  Відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою Чутівської  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

      7.Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації звертається до адміністратора - посадової особи Чутівської  районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

       8.Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Чутівської  районної  державної адміністрації.

        9.Кількість адміністраторів, які працюють у відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, визначається головою Чутівської  районної державної адміністрації. Адміністратор має іменний штамп із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

                10. Основними завданнями адміністратора є:

       1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

        2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

        3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

        4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

        5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

        6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

              11. Адміністратор має право:

         1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

         2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

         3) інформувати керівника відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

          4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

 

 

          5) порушувати клопотання перед керівником відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

            12.Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на  посаду і звільняється з посади  головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із обласною державною адміністрацією у встановленому законодавством порядку.

            13. Начальник Відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації відповідно до завдань, покладених на відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації:

           1) здійснює керівництво роботою відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, організовує діяльність відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

             2) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

             3) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

             4) сприяє створенню належних умов праці у відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, вносить пропозиції голові  Чутівської районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

              5) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

              6) здійснює функції адміністратора;

              7) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

          14. Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,, органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами та  організаціями.

           15. Згідно графіку змінності час прийому суб’єктів звернень у відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації:

понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.00 год.;

середа  з 8.00 до 20.00 год.;

субота з 8.00 до 15.00 год.;

 

 

 

без перерви на обід;

вихідний день – неділя.

           16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації здійснюється за рахунок державного  бюджету та  з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

  Керівник  апарату  районної

 державної адміністрації                                                                                Л. Мартиненко                                                                  

 

 

 

      

 

                                                                      

              ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

          ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

          ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                           

15.05.2017                                                                                                    №139

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 26 травня 2017 року за №144/2591

 

Про затвердження Регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації

(із змінами, внесеними згідно розпорядження від 19.01.2018 №18)

 

            Відповідно до статей 6, 25, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статті 12 Закону України  «Про адміністративні послуги», пункту 14 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

       1. Затвердити  Регламент  відділу з питань  надання  адміністративних  послуг  Чутівської районної державної адміністрації (додається).

 

      2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Боровик Л.О.) у п’ятиденний термін забезпечити державну реєстрацію цього розпорядження  у  Головному територіальному  управлінні юстиції у Полтавській області  з  наступним  оприлюдненням у районній газеті «Сільські новини».

 

      3. Це розпорядження набирає чинності з дня  офіційного опублікування.

 

      4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Чутівської районної державної адміністрації від 18 вересня 2014 року № 184                                          «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації», зареєстроване в Чутівському районному управлінні юстиції 19 вересня 2014 року за № 11/244.

 

 

 

 

2

 

       5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Сітайла Р.А.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                               С.Апряткін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Розпорядження голови

                     Чутівської райдержадміністрації

                    15.05.2017   №139

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції

   26 травня 2017 року за №144/2591

(із змінами, внесеними згідно розпорядження від 19.01.2018 №18)

 

Регламент

Відділу з питань надання адміністративних послуг  

Чутівської районної державної адміністрації

 

І. Загальна частина

 

1. Регламент відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації (далі – відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації) визначає порядок організації роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, порядок дій адміністраторів відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

 

3. Надання адміністративних послуг у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 неупередженості та справедливості;

 доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

    4. Відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  у своїй діяльності керується Конституцією та законами

 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних  та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про відділ з питань надання адміністративних

 

послуг Чутівської райдержадміністрації та Регламентом відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується  відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

          1. Відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації розміщується в центральній частині селища за місцезнаходженням: смт. Чутове, площа Перемоги, 4, в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. Приміщення центру розміщується на першому поверсі будівлі.

На вході до будівлі розміщуються інформаційна вивіска з найменуванням відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи .

Графік роботи віддіу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації затверджується Чутівською районною державною адміністрацією з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У приміщенні відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації облаштована туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

2. Приміщення відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  поділяється на відкриту та закриту частини.                                               

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

Відкрита частина включає:

          сектор прийому;

          сектор інформування;

 

          сектор очікування;

          сектор обслуговування.

   Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

   Вхід до закритої  частини відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  суб’єктам звернення забороняється.

 

     3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

     4. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

 У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштований відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та  доступному місці.

 

    5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  протягом дня (не менш як 10 місць), та облаштований столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору (за наявності).

 

    6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів розподіляються за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по-батькові  та посади адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

 

7. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації. Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить  51,2 кв. метрів.

 

    8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах (за наявності) розміщується інформація, зокрема, про:

найменування відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

 графік роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  (прийомні дні та години, вихідні дні);

 перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

 бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

 платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 супутні послуги, якщо такі надаються в приміщенні відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації;

 прізвище, ім’я, по батькові керівника відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, контактні телефони, адресу електронної пошти;

 користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

 користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

 положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації;

 регламент  відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

         9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, розміщується в доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення або сферами правовідносин (законодавства), та суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

         10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

 

 

 

11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів.  У разі можливості на інформаційних терміналах (за наявності) розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

  12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

1. Районна державна адміністрація, а також керівник відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  вносять суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін, при потребі, до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг  (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це  районну державну адміністрацію, а також керівника відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, готує відповідні пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно з вимогами законодавства.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації

 

1.  Чутівська районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації на своєму офіційному веб-сайті, де  розміщується інформація, зазначена в пункті 8  розділу ІІ  цього Регламенту, а також відомості про місце розташування відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

2.  Інформація, яка розміщується в приміщенні відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації (в тому числі на інформаційних терміналах (за наявності)) та на веб-сайті повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті відділу з питань надання

 

адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  повинна бути зручною для пошуку та копіювання.

 

3. Суб’єктам звернення, які звернулися до відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V.  Керування чергою у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації

 

1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

 

2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  реєструється за допомогою  термінала  в  такій   системі (за наявності), отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення                               (із зазначенням його прізвища та імені).

 

          3. У відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  або електронної реєстрації на  веб-сайті відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  години.

 

VI. Прийняття заяви та інших документів у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації

 

      1.Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

 

 

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності     матеріально-технічної    бази    вимогам   законодавства, видача

(переоформлення, видача дубліката, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені місцевими дозвільними органами та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  особисто,  через  представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом,  за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

4. У разі коли вхідний пакет документів подається  представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

5. Адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

6. Адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. Опис вхідного пакету документів заповнюється за формою  згідно з додатком 1 до цього Регламенту.

 

7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської

 

райдержадміністрації, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  електронного документообігу –  в електронній формі.

 

8. Адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій  або електронній формі.

 

9. Адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом  внесення  даних  до  журналу  реєстрації  (у паперовій або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. Журнал обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг оформляється за формою  згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

 

10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

 

11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  формує справу у  паперовій або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання або сканування.

 

12. Інформацію про вчинені дії адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  вносить до листа про проходження справи у паперовій або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг. Лист про проходження справи оформлюється  за формою  згідно з додатком 3 до цього Регламенту.

 

 

 

 

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної  послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

2. Передача справ у паперовій формі від відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку визначеному райдержадміністрацією, але не менш ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

 

3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги

зобов’язаний   внести  запис   про  її  отримання  із   зазначенням  дати  та  часу,

прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

 своєчасно інформувати відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

 надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації

 

невідкладно інформує про це керівника відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації .

 

VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

2. Адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій формі або електронній формі.

 

3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший, прийнятний для суб’єкта звернення, спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів і зберігається в матеріалах справи.

 

4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення

засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про                         місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення  та  іншої  контактної

інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у відділ з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації, а потім передається для архівного зберігання.

 

5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації  реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

   6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник відділу з питань надання

 

адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

 

  7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені райдержадміністрацією,  зберігається у відділі з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

Засутпник голови  Чутівської

районної державної адміністрації                                                     Т. Данільченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту відділу з питань надання      адміністративних  послуг                      Чутівсьської районної державної адміністрації                                                          ( пункт 6 розділу VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис вхідного пакету документів

 

До справи від „___“ __________201_р., реєстраційний номер ___________

 

Прийнятої державним адміністратором      _________________________________                               _______________

                                  (П.І.Б)                                                                            (підпис)

від _____________________________________________________________

(найменування суб`єкта господарювання та його П.І.Б)

для одержання___________________________________________________

(назва документу)

Виконавець ____________________________________________________

 

Перелік документів:

 1. Заява.
 2. ________________________________________________________
 3. ________________________________________________________
 4. ________________________________________________________
 5. ________________________________________________________

 

Отримано  „__“_________201_р.     Термін виконання „__“________201_р.

 

Представник місцевого дозвільного органу,

якому передано для розгляду дозвільну справу:

 

____________________________________________________   _________

(Посада)                                      (П.І.Б.)                                                            (Підпис)

 

 

Заступник голови Чутівської

районної державної адміністрації                                                                        Т.Данільченко

 

 

 

Додаток  2

                                                                                                                                                                до  Регламенту

відділу з питань надання адміністративних послуг  Чутівської районної державної адміністрації  

                                                                                                                                                                 (пункт 9 розділу VI)

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання  адміністративних послуг

 

за порядком

Дата звернення за отриманням адміністративної послуги

П І П

заявника

Найменування послуги

Дата отримання

документів заявником,

підпис

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Чутівської

районної державної адміністрації                                                                                                               Т. Данільченко

 

                                                                     Додаток 3

                                                                                     до Регламенту відділу з питань

надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації

                                                                                  ( пункт 12 розділу VI)                                  

 

 

Лист  про проходження справи

 

Найменування суб’єкта звернення

 

Дата звернення у відділ з надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації

 

Реєстраційний номер

 

Назва адміністративної послуги

 

п/п

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, який видає адміністративну послугу (здійснює погодження)

П.І.Б. та підпис                                                                посадової особи, що отримала комплект документів

Дата отримання комплекту документів

Дата отримання  адміністратором відділу з питань надання адміністративних послуг Чутівської райдержадміністрації адміністративної послуги, або документа про відмову у видачі

Дата повідомлення заявника

 

 

 

 

 

 

             

 

Назва адміністративної послуги (результат) ________________________________________

 

№_________________ від  „____“ ______________20___ року

 

 

Заступник голови Чутівської

районної державної адміністрації                                                                        Т. Данільченко

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑