ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Версія для друкуВерсія для друку

                                        ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани - корисні копалини загальнодержавного значення) Західно-Хрестищенського родовища згідно спеціального дозволу від 01.02.2001 № 2367. Метод розробки родовища - на виснаження, режим - газовий. Кінцева продукція - підготовлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ - філія ГПУ"Шебелинкагазвидобування" ПАТ «Укргазвидобування».
Технічні альтернативи не розглядаються (об'єкт існуючий, запаси корисних копалин по Західно-Хрестищенському родовищу рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні родовище розташоване на територіях Карлівського та Чутівського районів Полтавської області та Красноградського району Харківської області. '
Територіальні альтернативи не розглядаються (об'єкт існуючий, площа ділянки надр 80,32 км2;; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
У тектонічному відношенні родовище розташоване в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) та входить до складу Розпашнівсько-Хрестищенської лінії антиклінальних складок. Структура являє собою брахіантиклінальну складку, поховану під сідловиною між двома
солянокупольними структурами.
Родовище за величиною початкових запасів відноситься до унікальних і характеризується складною геологічною будовою (значною мінливістю колекторських властивостей, літологічним і тектонічним обмеженням покладів).
Родовище відкрите в 1968 році, дослідно-промислова розробка родовища розпочата в 1970 році, промислова розробка родовища здійснюється з 1976 року.
Загальний фонд свердловин складає 162 одиниці - 140 діючих, 1 у капітальному ремонті, 6 очікують капітального ремонту, 3 у поточному ремонті, 5 очікують ліквідації, 2 спостережні, 5 спеціальних. Західно-Хрестищенське ГКР знаходиться на завершальному етапі розробки, який характеризується значним виснаженням покладів, мінімальними тисками на гирлах, що визначаються режимом роботи дотискної компресорної станції (ДКС) «Хрестище», зношенням обладнання і проявом ускладнень в свердловинах.
За період розробки видобуто (з втратами) 293629 млн м газу та 12640 тис.
т конденсату.
Свердловини родовища підключені до п'яти установок комплексної підготовки газу (УКПГ). В даний час на УКПГ здійснюється первинна підготовка газу, а кінцева відбувається на Хрестищенській централізованій установці підготовки газу (ХЦУПГ) з турбодетандреною установкою (ТДУ).
Враховуючи зниження робочого тиску і відсутність дросель-ефекту, більша частина технологічного обладнання УКПГ Західно-Хрестищенського ГКР демонтована. Підготовка газу на УКПГ спрощена до одноступеневої сепарації від рідини, а також проводиться дослідження і контроль за
продуктивністю свердловин.
В зимовий період температура газу на УКПГ та в шлейфах свердловин понижується, що може призвести до гідратоутворення. Для попередження і боротьби з гідратоутворенням використовується метанол та розчин хлористого
кальцію. ,
УКПГ Західно-Хрестищенського ГКР підключено до ХЦУПГ. До складу ХЦУПГ входять дотискна компресорна станція (ДКС) та установка низькотемпературної сепарації (УНТС) з застосуванням турбодетандерного агрегату (ТДА). Перед ДКС газ очищується від крапельної рідини, яка виноситься з сепараторів УКПГ, і дотискається до 2,5-3 МПа, відповідно до тиску газотранспортної системи. Компримований газ надходить на УНТС, де після очищення від рідини та масла, що попадає з компресорів, охолоджується до 268 К. У сепараторі другого ступеня здійснюється остаточне відокремлення вилученої за рахунок охолодження рідини з газу.
Вуглеводневий конденсат та вода з сепараторів всіх УКПГ Західно- Хрестищенського ГКР та ГС поступає в розділювачі, з яких при тиску сепарації по закритій системі збору та транспорту передавлюється на ХЦУПГ.
Західно-Хрестищенського ГКР підключено до нової дотискної
компресорної станції.
За допомогою ДКС розробляється також група родовищ, що розташовані в районі Західно-Хрестищенського ГКР (Червоноярське, Мелихівське, Східно- Медведівське, Медведівське, Єфремівське, Кегичівське, Розпашнівське, Новоукраїнське).
Товарний газ подається в магістральні газопроводи Шебелинка-Диканька- Київ (ШДК) та Шебелинка-Полтава-Київ (ШГЖ).
На режим роботи свердловин та УКПГ родовищ, що підключені до ДКС, суттєво впливають тиск газу на вході ДКС та втрати тиску в промислових і
міжпромислових газопроводах.
Для підвищення гідравлічної ефективності і запобігання скупченню рідини у шлейфах та промислових трубопроводах необхідно періодично проводити їх
продувки та очищення.
Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В межах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що має значні
виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій
місцевості.
Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).
Водне середовище-, на території ділянки присутні невеликі ставки місцевого значення (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів - вплив характеризується як екологічно допустимий. Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.
Природно-заповідний фонд: на території родовища об'єкти природно- заповідного фонду відсутні. Рослинний, тваринний світ:
Рослинність - прямі загрози, .які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.
Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. •
Вплив об'єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти характеризується як екологічно допустимий.
Навколишнє сої^іальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.
Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкту відсутні.
Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"): забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-УІІІ від 23 травня 2017 року.
Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розрахунки акустичного впливу.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. *
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде - спеціальний дозвіл від 01.02.2001 № 2367 на користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Західно-Хрестищенського родовища, що видається Держгеонадрами України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 (044) 206-31-29, е-таіі: т.§Ьітки8@тепг.§оу.иа
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

Наверх ↑